Có 1 kết quả:

kuān hòu

1/1

kuān hòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tolerant
(2) generous
(3) magnanimous
(4) thick and broad (build)
(5) thick and deep (voice)

Một số bài thơ có sử dụng