Có 1 kết quả:

kuān dà

1/1

kuān dà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) spacious
(2) wide
(3) lenient

Một số bài thơ có sử dụng