Có 1 kết quả:

kuān dà rén ài

1/1

Từ điển Trung-Anh

tolerant and lenient (idiom)