Có 1 kết quả:

kuān yòu

1/1

kuān yòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pardon
(2) to forgive

Một số bài thơ có sử dụng