Có 1 kết quả:

kuān guǎng dù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) width
(2) breadth