Có 1 kết quả:

kuān hóng

1/1

kuān hóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) magnanimous
(2) generous
(3) broad-minded
(4) wide
(5) resonant (voice)