Có 1 kết quả:

kuān xīn

1/1

kuān xīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) relieved
(2) comforted
(3) to relieve anxieties
(4) at ease
(5) relaxed
(6) reassuring
(7) happy

Một số bài thơ có sử dụng