Có 1 kết quả:

kuān xīn wán

1/1

kuān xīn wán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) reassuring explanation
(2) consolatory words