Có 1 kết quả:

kuān shù

1/1

kuān shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to forgive
(2) forgiveness