Có 1 kết quả:

kuān chang

1/1

kuān chang

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) spacious
(2) wide