Có 1 kết quả:

kuān chàng

1/1

kuān chàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) with no worries
(2) cheerful
(3) spacious