Có 1 kết quả:

kuān zhǎi

1/1

kuān zhǎi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) width
(2) breadth

Một số bài thơ có sử dụng