Có 1 kết quả:

kuān shū

1/1

kuān shū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) happy
(2) carefree