Có 1 kết quả:

kuān jiě

1/1

kuān jiě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to relieve anxieties