Có 1 kết quả:

kuān xiàn

1/1

kuān xiàn

phồn thể

Từ điển phổ thông

nới rộng giới hạn, mở rộng giới hạn

Từ điển Trung-Anh

to extend (a deadline etc)