Có 1 kết quả:

kuān xiàn qī

1/1

kuān xiàn qī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) grace period
(2) period of grace