Có 1 kết quả:

kuān ráo

1/1

kuān ráo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to forgive
(2) to spare