Có 1 kết quả:

bǎo dāo bù lǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. a good sword always remains sharp (idiom)
(2) fig. (of one's skills etc) to be as good as ever
(3) the old man still has it