Có 1 kết quả:

Bǎo shān xiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Baoshan or Paoshan township in Hsinchu County 新竹縣|新竹县[Xin1 zhu2 Xian4], northwest Taiwan