Có 1 kết quả:

bǎo bèi gē da

1/1

Từ điển Trung-Anh

(of a child) apple of one's eye