Có 1 kết quả:

cùn kǒu

1/1

cùn kǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

location on wrist over the radial artery where pulse is taken in TCM