Có 1 kết quả:

cùn tǔ cùn jīn

1/1

cùn tǔ cùn jīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

land is extremely expensive (in that area) (idiom)