Có 1 kết quả:

cùn cǎo bù shēng

1/1

cùn cǎo bù shēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. not even a blade of grass grows (idiom)
(2) fig. barren