Có 1 kết quả:

cùn jīn nán mǎi cùn guāng yīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) An ounce of gold can't buy you an interval of time (idiom); Money can't buy you time.
(2) Time is precious.