Có 1 kết quả:

cùn yīn ㄘㄨㄣˋ ㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a very brief period of time (lit. the time it takes for a shadow to move an inch)

Một số bài thơ có sử dụng