Có 1 kết quả:

duì bù shàng

1/1

duì bù shàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to disagree
(2) I can't agree with that.