Có 1 kết quả:

duì bu zhù

1/1

duì bu zhù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to let sb down
(2) to be unfair
(3) I'm sorry
(4) pardon me (formal)