Có 1 kết quả:

duì bù duì

1/1

duì bù duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) right or wrong?
(2) Is it right?
(3) OK, yes? (colloquial)