Có 1 kết quả:

duì yǐ xiān ān jī fēn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) paracetamol
(2) acetaminophen