Có 1 kết quả:

duì shì bù duì rén

1/1

Từ điển Trung-Anh

it's nothing personal (idiom)