Có 1 kết quả:

duì yú

1/1

duì yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) regarding
(2) as far as sth is concerned
(3) with regards to