Có 1 kết quả:

duì qīn

1/1

duì qīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) courting
(2) meeting for purpose of marriage
(3) to settle into a relationship