Có 1 kết quả:

duì zhàng

1/1

duì zhàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) antithesis (two lines of poetry matching in sense and sound)
(2) to fight
(3) to wage war