Có 1 kết quả:

duì ǒu duō miàn tǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

dual polyhedron