Có 1 kết quả:

duì nèi

1/1

duì nèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) internal
(2) national
(3) domestic (policy)