Có 1 kết quả:

duì chōng

1/1

duì chōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hedging (finance)