Có 1 kết quả:

duì jué

1/1

duì jué

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) confrontation
(2) contest
(3) showdown