Có 1 kết quả:

duì jìn

1/1

duì jìn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) suitable
(2) to one's liking
(3) to get along together