Có 1 kết quả:

duì jìnr

1/1

duì jìnr

giản thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 對勁|对劲[dui4 jin4]