Có 1 kết quả:

duì kǒu xíng

1/1

duì kǒu xíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

lip synching