Có 1 kết quả:

duì kǒu jìng

1/1

duì kǒu jìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to arrange to give the same story