Có 1 kết quả:

duì zuǐ

1/1

duì zuǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to lip-sync