Có 1 kết quả:

duì lěi

1/1

duì lěi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to face off against one's adversary (military, sports etc)