Có 1 kết quả:

duì wài lián luò bù ㄉㄨㄟˋ ㄨㄞˋ ㄌㄧㄢˊ ㄌㄨㄛˋ ㄅㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

CPC central committee's external affairs department (i.e. Chinese communist party's foreign office)