Có 1 kết quả:

duì zǐ

1/1

duì zǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pair of antithetical phrases
(2) antithetical couplet