Có 1 kết quả:

duì jiā

1/1

duì jiā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) partner (in four person game)
(2) family of proposed marriage partner