Có 1 kết quả:

duì jú

1/1

duì jú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) opposing sides (in chess etc)
(2) position (of opposing forces)