Có 1 kết quả:

duì yāo

1/1

duì yāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pair of aces (in dominoes)
(2) double one