Có 1 kết quả:

duì kāi

1/1

duì kāi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

running in opposite direction (buses, trains, ferries etc)