Có 1 kết quả:

duì yì

1/1

duì yì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to play go, chess etc